Privacyverklaring
1. Algemeen
Silent Wings v.z.w. hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Silent Wing v.z.w. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
•  verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•  vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
•  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
•  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•  op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Silent Wings v.z.w. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Silent Wings v.z.w.
Kruisstraat 73 - 3078 Everberg   
Emailadres:   info@silent-wings.be
2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Silent Wings v.z.w. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
•    Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Silent Wings v.z.w.
•    Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
•    Om je lid te maken bij V.M.L (Vereniging voor Modelluchtvaartsport v.z.w.). 
(n.b: verplicht voor clubs die in een CTR zone gelegen zijn.)

3. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenvermelde doeleinde(s)  :
•    Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
•    Rijksregisternummer
•    Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
•    Je familiale verzekering polis nr.
4. Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt binnen het secretariaat van Silent-Wings v.z.w. ,
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld naar de federatie V.M.L. (Vereniging voor Modelluchtvaartsport v.z.w.). Deze laatste opereert eveneens volgens de GDRP principes.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan extern verwerkers .
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij (beperkte) persoonsgegevens delen met leden van de club Silent Wings v.z.w. indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
5. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
6. Bewaartermijn
Silent Wings v.z.w.  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Silent Wings v.z.w. verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar nadat een clublid ontslag genomen heeft. (reden: leden die later zouden her-aansluiten genieten van bepaalde gunstregelingen)
7. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•    Alle personen die namens Silent Wings v.z.w.  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem (computer);
•    We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
•    Wij maken back-up’s van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
•    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
8. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
9. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via schrijven op adres van de zetel, of via email naar: info@silent-wings.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
10. Wijziging privacyverklaring
Silent Wings v.z.w.   kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 2018-04-06


 
Silent Wings vzw